Tiedonkeruu

KYLÄKIRJA – TIEDONKERUU

Huom. Uusimmat tallennetut asiakirjat löytyvät tämän sivun alareunan linkkilistasta.

Tiedonkeruu Manssilan ja Virtelän kylistä

Entisen Salmin pitäjän Manssilan ja Virtelän kylien asukkaista sekä molempien kylien historiasta kertovaa tietoa ollaan keräämässä. Tarkoitusta varten on perustettu ns. Kyläkirjatoimikunta, johon kuuluvat Ari Luukkanen (pj), Kari P. Koslonen, Leo Mirala, Pekka Salminen ja Irene Koslonen (siht.).

Toimikunta on päättänyt aloittaa toimintansa tiedonkeruulla eli hankkimalla ensin mahdollisimman paljon tietoa kylän entisistä asukkaista, heidän suvuistaan, näiden sukujen juurista sekä näiden kylien historiasta. Tätä aineistoa tullaan julkaisemaan Rajakivi ry:n Internet-sivustolla sitä mukaa kun sitä kertyy. Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty, missä muodossa mahdollisesti myöhemmin tätä tietoa tullaan julkaisemaan myös painotuotteina.

Toimikunta pyytää, että kaikki ne henkilöt, jotka ovat Manssilasta ja Virtelästä kotoisin tai joiden esivanhemmat ovat sieltä kotoisin, osallistuisivat tähän tiedonkeruuseen lähettämällä toimikunnan käyttöön kertomuksia, tarinoita, lauluja, pakinoita – erityisesti vanhoja valokuvia kopioitaviksi – tai osallistumalla henkilökohtaisesti toimikunnan järjestämiin tiedonkeruutilaisuuksiin esim. praasniekkojen yhteydessä.

Kaikki lähetetty aineisto, erityisesti valokuvat, palautetaan lainaajille. Tarvittaessa ne voidaan myös noutaa ja palauttaa samaan osoitteeseen. Arvokasta osallistumista on myös seurata näiden Rajakivi ry:n sivujen tiedon kertymistä ja lähettää kommentteja mahdollisista virheistä ja puutteellisuuksista sivustolla esitetyssä tiedossa.

Jos siis olet manssilikon bunukka tai muuten nuorempaa polvea alun perin manssilalaisesta/virteläläisestä suvusta, niin jututapa sukusi vanhuksia, katsele vaikka yhdessä heidän kanssaan näitä sivuja, kysy heillä olevia vanhoja valokuvia ja jaa ne kaikille muillekin juuristaan kiinnostuneille näillä Rajakivi ry:n Internet-sivuilla!

Kyläkirjatoimikunta


Collecting information about Manssila and Virtelä villages

An information collecting actitivity has been launched on the Manssila and Virtelä villages, located in the former Salmi parish, Viipuri province. The focus is in the general history of these villages as well as in the earlier residents of both villages. For this purpose, a socalled Village Book working group has been set up. The members of the group are Ari Luukkanen (Chair), Kari P. Koslonen, Leo Mirala, Pekka Salminen and Irene Koslonen (secretary).

The working group has decided to begin its work with a general data collection phase to obtain as much as possible information about the former inhabitants and families of these villages, as well as the roots and history of these villages. This material will be published first at the Rajakivi (“Border Stone”) Association’s Internet site as and when it will emerge. The final decision has not yet been made in what written form this information possibly will be published later on.

The working group kindly asks that all those people, who are born in Manssila or Virtelä, or whose ancestors have their origin at these villages, would make their contribution to this information gathering by sending memories, stories, songs, jokes – particularly old photographs for copying – or by participating in person in organized events, for example in connection with “praasniekka” (orthodox churchy event).

All the material made available, especially in form of photographs, will be returned to the owners. If necessary, they can also be picked up and returned to the same address. Valuable participation is also to follow the accumulation of information at this Rajakivi Association’s website and to provide us with comments on any mistakes and shortcomings in the information presented at the website.

If, therefore, you are a “bunukka” (grandchild) of a “manssilikko” (Manssila resident) or perhaps a younger member of a family having your roots in these villages, please have a chat with your older family members, have a look at these pages together with them, ask them about old photos they still might have and share all that information with all the others interested in their roots through Rajakivi Association’s Web site!

The Village Book Working Group


Сбор преданий о деревнях Манссила и Виртела

Проходит сбор сведений об истории и жителях деревень Манссила (Мансила, Manssila) и Виртеля (Virtela), в прошлом принадлежащих к Салменскому приходу (Salmin pitäjä). Для этого специально создана т.н. Деревенская Рабочая группа, в которую входят Ари Луукканен (председатель), Кари П. Кослонен, Лео Мирала, Пекка Салминен и Ирене Кослонен (секретарь).

Рабочая группа приняла решение начать свою деятельность со сбора максимального количества сведений о бывших жителях деревни, их родственниках, корнях того или другого рода, истории самих деревень. По мере сбора эти материалы будут размещаться на Интернет-сайте «Райакиви рю» (Rajakivi ry). Впоследствии рассматривается и возможность опубликования данных материалов.

Рабочая группа просит всех родившихся в деревнях Манссила и Виртела, а также тех, чьи предки родились в этих деревнях, принять участие в сборе этих сведений и предоставить во временное пользование рабочей группы имеющиеся материалы – письменные свидетельства, истории, песни, особенно старые фотографии для их копирования, или же лично принять участие в проводимых рабочей группой мероприятиях по сбору сведений, например, в рамках проводимых праздников.

Все присланные материалы, в частности фотографии, будут возвращены. При необходимости мы можем приехать к Вам за материалами и привезти Вам их после использования. Вы также можете следить за наполнением Интернет-страниц на «Rajakivi ry». Для нас очень важны Ваши комментарии, дополнения и уточнения к размещенным на сайте материалам.

Итак, если ты внук кого-то из жителей деревни Манссила или представитель более молодого поколения из родов Манссила или Виртела, поговори со своими старыми родственниками, посмотри вместе с ними эти страницы в Интернете, попроси у них старые фотографии и покажи их всем заинтересованным в истории своих корней на сайте «Rajakivi ry»!

Деревенская Рабочая группа.


Контактная информация Деревенской Рабочей группы – можешь обратиться к любому из нас, если у тебя есть информация о Манссила или Виртеля.

Kyläkirjatoimikunnan yhteystiedot – voit ottaa yhteyttä kehen tahansa meistä, jos sinulla on tietoja Manssilasta tai Virtelästä

The contact information of Village Book Working Group – don’t hesitate to take contact with anyone of them, if you have information about Manssila or Virtelä!

Ari Luukkanen (pj) (Samsoin Fedán bunukka)
p. 050 3067137
ari.luukkanen(at)luukku.com
Pohjolankatu 4 B 19
70300 Kuopio

Leo Mirala (Missi)
p. 041 5289237, (09) 3401856
leo.mirala(at)kolumbus.fi
www.kolumbus.fi/leo.mirala
Jäämäentie 4
00970 Helsinki

Kari P. Koslonen
p. 044 3623341, 050 5769341
kari(at)koslonen.fi
Karilantie 26
70870 Hiltulanlahti

Pekka Salminen
p. 050 5010905, (09) 2946360
ollipekka.salminen(at)saunalahti.fi
Välitie 26
04340 Tuusula

Irene Koslonen
p. 0400 789564
irene.koslonen@gmail.com
Koivikonkatu 7 A 1
33820 Tampere


Seuraavassa tiedostoluettelossa on koottuna Manssilaan liittyviä asiakirjoja, joita voidaan käyttää lähdemateriaalina kylän tutkimuksessa. Asiakirjojen tiedostomuoto on yleensä pdf. Asiakirjat on pidemmän ajan kuluessa koottu käytettäväksi tutkimustyössä, joten ne eivät muodosta yhtenäistä sarjaa.

Laatokka_6_9_1902, kirkon urakka

Laatokka_20_5_1903, kirkon rakentamista

Wiipurin_sanomat_19_4_1902, kirkon piirustukset

Laatokan_kirjoituksia_kirkosta_ja_muustakin, 1902-07

Otto Savolaisen työtodistus, 1903


Suojeluskunnan Manssilan osasto 1918, luonnos jäsenluetteloksi

Seisen kertomus Salmin SK:n toiminnasta vapausodan ajalta

Jaakko Levolev muistelee Rajakonnun tapahtumia, osa 2

Jaakko Levojev muistelee Rajakonnun tapahtumia, osa 1

Manssilan osuusmeijeristä 1926, Pellervo


Klaus Castrén, nimenmuutokset Salmissa 1930

Klaus Castrén, Gordein sukukirja, osittainen luonnos

Gordein sukukirjan errata, 2002

Gordein suvun sukukalenterin errata, 2002

Sukujuurilla Salmissa, matkakertomus 1995, KC


Suomen rajan kulku Manssilassa, KA rajakarttakokoelma

Salmin alueen kartta


Tutka-16-1954, Salmin kapinasta osa 1

Tutka-16-1954, Salmin kapinasta osa 2

Tutka-7-1955, Salmin kapinasta, osa 1

Tutka-7-1955, Salmin kapinasta, osa 2


HY Ortodoksian laitos, 1971, perinnekeruu, aineiston osa 1

HY Ortodoksian laitos, 1971, perinnekeruu, aineiston osa 2

HY, kirkollisen kansanperinteen kysely

Manssilan paikanimien taustoista, pohdintaa ja spekulointia

Luetelma eräistä Salmi -aiheisista lehtiartikkeleista, mm. lehdistä Carelia, Nuori Karjala


SK nro 9, 28.2.1948, artikkeli Pekka Pohjanvalosta

Manssilan kansakoulun vuosikertomus 1894

Levosen suku, Rajakontu, sukuselvitys Petroskoista, 2005